Regulamin konkursu na Facebooku

 

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO NA PORTALU FACEBOOK

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest FIRMA La Piovra Sebastian Bania z siedzibą w Łodzi 93-124 przy ul. Kilińskiego 228, zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Konkurs jest nieodpłatny oraz zostanie przeprowadzony wyłącznie za pośrednictwem Internetu, na portalu Facebook, na osi czasu fan-page’u KameaCzapki od dnia 27.11.2015r. godz. 0:00 do dnia 30.11.2015r. do godz. 10:00.

   

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia poniższe warunki:

  1. jest pełnoletnia,

  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

  3. nie jest pracownikiem firmy La Piovra Sebastian Bania,

  4. nie jest członkiem rodziny pracownika firmy La Piovra Sebastian Bania.

 1. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych, w tym niepełnoletnie, biorą udział w Konkursie za zgodą swojego opiekuna prawnego.

 2. Zwycięzcami Konkursu zostają dwie losowo wybrane osoby, zwane Uczestnikami, które w trakcie trwania Konkursu polubią profil Organizatora KameaCzapki w serwisie Facebook i udostępnią konkursowy post w podanym przez Organizatora terminie trwania konkursu.

   

§ 3

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest czapka KAMEA do wyboru z 3 proponowanych przez Organizatora modeli, produkty są widoczne na zdjęciach i opisane w aplikacji konkursowej.

 2. Nagrody w konkursie otrzyma 2 uczestników.

 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 4. Zdobywcy nagrody zostaną powiadomieni o wygranej w przeciągu 1 dnia roboczego od zakończenia Konkursu, tj. daty wskazanej w § 1 pkt2, na profilu Organizatora w serwisie Facebook.

 5. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator, który równocześnie ponosi koszt tego przekazania.

 6. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

   

§4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

 1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.

 2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub Siódemka.

 3. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: dzial.handlowy@kamea.pl w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.

 4. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 6. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

 7. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 5 powyżej nie będą rozpatrywane.

§5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.

 2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

 4. Każdy Uczestnik ma prawo nieograniczonego wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: dzial.handlowy@kamea.pl.

 5. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: dzial.handlowy@kamea.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.

 6. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.

 7. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.

 8. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

 3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.

 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.

px1 do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl